MR & GMR

De medezeggenschapsraad van de Eloy (hierna MR) behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel.

Wij vergaderen elke zes weken over uiteenlopende onderwerpen die de school aangaan. Als de actualiteit daar om vraagt (zoals bijvoorbeeld in de periode dat het plan ontstond om onze school om te vormen tot een Daltonschool), worden er extra vergaderingen ingelast. Bij elke vergadering praat de locatiedirecteur, Jantien Versteeg, de MR bij over actuele zaken en het schoolbeleid. De vergadering wordt daarna vervolgd met een onderling overleg. De vergaderingen verlopen in een open en eerlijke sfeer en gaan bijvoorbeeld over huisvesting, overblijven, groepsverdeling, en schoolbegroting.

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft een instemmings- en een adviesbevoegdheid. De instemmingsbevoegdheid houdt in dat de directie bepaalde besluiten niet eerder mag nemen dan dat de MR hiermee heeft ingestemd. De recente transformatie naar het 5-gelijke dagenmodel is daar een voorbeeld van. Voor andere onderwerpen geldt een minder vergaande, adviserende rol. De directie kan de MR over bepaalde onderwerpen om advies vragen of de MR adviseert ongevraagd, dus op eigen initiatief. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement dat op school aanwezig is.

Leden

De MR van de Eloy bestaat uit:

Ouders:

Karel Westra, voorzitter

Josca de Winter, secretaris

Edwin Pieters, lid

Team:

Pauline Borgonjen, lid

Mirjam Verkaaik, lid en lid GMR

Caroline de Groot, lid

 

Zaken die u belangrijk vindt, kunt u aan ons doorgeven. De MR treedt dan op als spreekbuis voor de ouders.  U kunt ons bereiken via het e-mailadres:  mr@eloyschool.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom als u eens een vergadering wilt bijwonen!

VERSLAG MR VERGADERING 09-01-2017

VERSLAG MR VERGADERING 21-03-2017

VERSLAG MR VERGADERING 24-09-2017

VERSLAG MR VERGADERING 13-11-2017

VERSLAG MR VERGADERING 15-01-2018

VERSLAG MR VERGADERING 26-03-2018

JAARVERSLAG MR 2018-2019

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De MR van Eloy is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Namens iedere school binnen de stichting kan een persoon deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dat kan een ouder of een leerkracht zijn.  Zo kan de MR zich op stichtingsniveau laten informeren over wat er speelt en wat daarvan betrekking heeft op onze school. Op dit moment heeft Mirjam Verkaaik namens de MR zitting in de GMR.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep