Leerlingenzorg

Wij stimuleren kinderen hun talenten te ontplooien door ze in een veilige omgeving uitdagende opdrachten te geven. Om in te spelen op de ontwikkeling volgen we de prestaties van onze kinderen nauwgezet.

Op een aantal vaste momenten in het jaar worden alle kinderen getoetst op het gebied van taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Daarom hebben we ook aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen.

Extra ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij werken inmiddels een aantal jaren met groepsplannen. Dit houdt in dat wij twee keer per jaar groepsanalyses maken. Hierbij kijken wij specifiek naar de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking met de intern begeleider plaats om te kijken hoe het met de groep en het individuele kind gaat. Tijdens de ib-vergaderingen bespreken wij de trendanalyses van het leerlingvolgsysteem en de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dit proces wordt door middel van de plan-do-check-act-cyclus van Deming bewaakt. Het contact met ouders is van groot belang, de driehoek ‘ouder, kind, leerkracht/intern begeleider’ zorgt ervoor dat we samen naar mogelijkheden van het kind kunnen kijken!

Leerlingendossier

Van ieder kind wordt een leerlingendossier bijgehouden. Hierin staan o.a. gegevens van het aanmeldingsformulier, de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren, gegevens over speciale onderzoeken en gesprekken met ouders en/of leerlingen. De groepsleerkracht beheert deze gegevens. Drie keer per jaar bespreken de leerkrachten van elke groep samen met de intern begeleider de groepsresultaten. Hierbij komt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ter sprake. Aan het einde van het schooljaar bespreekt de groepsleerkracht de leerlingen met de volgende leerkracht. Regelmatig bespreken alle leerkrachten met elkaar de ontwikkelingsvoortgang van de kinderen die gedurende langere tijd speciale aandacht of zorg nodig hebben.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep