Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs.

Door deze wet zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder, onze intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school overleggen. Verder kunnen wij overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan onze school verbonden zijn. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden.

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terechtkunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs geplaatst worden. Onze school werkt nauw samen met SBO De Vorm (www.sbodevorm.nl), de school voor katholiek speciaal basisonderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

Meer informatie over passend onderwijs in onze gemeente is te vinden op: www.swvapeldoornpo.nl

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep